Sdiptech AB (Publ) förvärvar Auger Site Investigations Limited i Storbritannien

Pressmeddelande

28 augusti 2019, 21:00

Sdiptech AB (publ) förvärvar Auger Site Investigations Limited i Storbritannien

Sdiptech har idag förvärvat samtliga aktier i Auger Site Investigations Limited.

Auger Site Investigations är specialiserade på skadehantering av infrastruktur under jord, t.ex. skador på vattenledningar, dränering och avlopp. Kunderna återfinns inom försäkringsbranschen i Storbritannien. Bolaget omsätter cirka 12,5 miljoner GBP och har ett rörelseresultat före skatt om cirka 2,9 miljoner GBP.

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:

”Auger Site Investigations Ltd har en ledande position på den brittiska försäkringsmarknaden för hantering av skador på vatten, dränering och avlopp. Denna position har uppnåtts genom att systematiskt leverera branschens högsta kundnöjdhet och en unik digital plattform som integrerar försäkringsbolag, försäkringstagare och den egna verksamheten. Marknaden är icke-cyklisk och uppvisar en långsam men stadig tillväxt som en följd av åldrande infrastruktur, ökande läckage eller stopp i ledningar.  Auger Site Investigations Ltd passar väl in i våra strategiska fokusområden för fortsatt expansion och kommer att inkluderas i affärsområdet Special Infrastructure Solutions.

Vi välkomnar VD och grundare Dave Brewster samt resterande team till Sdiptech-koncernen och ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med dem.”

Vid förvärvet värderas företaget till 19,0 miljoner GBP, varav 13,3 miljoner GBP betalas på tillträdesdagen. Den slutgiltiga köpeskillingen, vilken regleras i slutet av en earn-out-period, kommer att ligga på mellan 13,3 och 24,7 miljoner GBP beroende på bolagets resultatutveckling under earn-out-perioden. En slutgiltig total köpeskilling som är högre än det nuvarande värdet på 19,0 miljoner GBP förutsätter en högre resultatnivå än nuvarande nivå.

Förvärvet finansieras med nuvarande medel och befintlig kreditfacilitet. Externa förvärvskostnader beräknas till 6 – 8 miljoner SEK totalt. Som tidigare kommunicerats har Sdiptech byggt upp ett nytt och internt förvärvsteam, vilket kommer att väsentligt minska förvärvskostnaderna framöver.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptech ABs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech ABs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com.

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 21:00.

Pandea Global M&A UK (Dow Schofield Watts) var säljarens rådgivare.

———————————————————–

Pandea member Dow Schofield Watts advises on disposal of Insurance Services Provider to Swedish Infrastructure Technology Group in £25m deal

Auger Site Investigations Limited – the market-leading UK specialist in claims management of underground infrastructure (water, drainage, subsidence) for the insurance industry – has been acquired by Sdiptech AB for a purchase price of up to £25m.

Dow Schofield Watts Corporate FinanceDow Schofield Watts Tax Consulting, DWF and Crabtree Capital advised on the deal.

Established in 1994 and based in Wallasey, Wirral, Auger now employs over 100 staff, providing specialist claims management, validation and repair services with nationwide coverage to some of the UK’s leading insurers.

Under the terms of the deal, the management team led by the founder Dave Brewster – will remain in place and the Auger brand will also be retained.

Sdiptech AB, listed on the Nasdaq First North Stock Exchange, is a technology group with a primary focus on infrastructure segments critical to well-functioning societies and to welfare, e.g. water & sanitation, power & energy, transportation, energy efficiency and air climate.

Jakob Holm, Sdiptech CEO, commented:

“Auger Site Investigations Ltd has a leading position on the UK insurance market for claims management of water, drainage and subsidence damages. This position has been established by systematically delivering superior customer satisfaction and a unique digital platform connecting insurers, policy holders and internal operations. The market is non-cyclical and, due to aging infrastructure, showing slow but steady growth from increasing pipe leakages and blockages. Auger Site Investigations Ltd fits well with our strategic focus areas for continued expansion and will be included in our business area Special Infrastructure Solutions.

We welcome founder and Managing Director, Dave Brewster and his team to the Sdiptech Group and look forward to continuing to grow the company together with them.”

The shareholders of Auger were advised by Philip Price and Daniel Walker of Dow Schofield Watts Corporate Finance. Legal advisors to Auger were DWF led by Paul Rimmer, Paul Pignatelli and Rosie Spencer, with additional advice provided by Simon Denye of Dow Schofield Watts Tax Consulting and Joanne Dodd of Crabtree Capital.

Philip Price, Partner at Dow Schofield Watts said:

“It is a pleasure to have supported the shareholders of Auger in securing a fantastic deal for them and their stakeholders.”

“The transaction is another example of DSW’s international disposal credentials, in particular in the infrastructure and insurance; UK mid-market companies continue to be attractive targets for international buyers regardless of current political and economic uncertainty in the UK.”

auger