Försäljning av företag

Vår metodik bygger på att skapa snabba och enkla kontakter mellan köpare och säljare av företag. Vi arbetar med hela processen från branschanalys, värdering, search till avslutsprocess och avtalsformulär.
Vi ser alltid till att få fram rätt marknadspris genom att skapa en marknad med flera köpare. Vi gör en värdering som lägger grunden för förhandlingen men det är en köpares vilja och förmåga att betala som i slutändan avgör en köpeskillings storlek.
Är du intresserad av företagsaffärer så kontakta oss. Vi kan erbjuda dig ett enkelt och flexibelt sätt att nå marknaden utan att du behöver skylta med ditt intresse.

Att sälja diskret

”Man vill ju kunna gå in på ICA butiken utan att skämmas”
Ja, det är även det som det handlar om. Detta citat kommer från en entreprenör, ägare och VD i ett medelstort industriföretag på en liten ort i västra Sverige där han och kommunen var de största arbetsgivarna.
Har man byggt upp ett företag under hela sitt liv och företaget blivit ”ett” med orten så vill det till att den nye ägaren också förstår det sociala ansvar som företaget under lång tid har tagit.
Att sälja sitt företag betyder att avveckla sitt engagemang, dvs. sin tid och sina pengar i företaget. Därför är det extra noga med diskretion i säljprocessen för att inte oroa alla intressenter i onödan – kunder, personal, etc. innan affären blir slutgiltig. Det kanske visade sig att den första intressenten inte var den som kan få bolaget att växa vidare.
Att vara noga med informationshanteringen under processens gång är avgörande, så att man efter transaktionen både har fått rätt betalt och att man sålt till rätt köpare.

Planering av transaktionen

Att sälja ett företag kräver planering!
En försäljning av ett företag bör inte vara baserad på en tillfällig förfrågan eller ett tillfälligt bud. En möjlighet som dyker upp kan vara bra, men kan också gå fel och skada företaget om man inte genomför processen på rätt sätt.
När man ska köpa eller sälja ett företag måste man planera. Att genomföra en affär handlar inte bara om att komma överens om priset. När det är dags för en försäljning handlar det ofta lika mycket om att sälja till rätt köpare samtidigt som man vill få ut högsta marknadspris.

Olika sätt att sälja bolag

Du kan sälja företag på två olika sätt. Antingen säljer du företaget i dess helhet eller så säljer du tillgångarna som en del av verksamheten.

Aktieförsäljning

Du kan sälja samtliga aktier i ett aktiebolag, eller andelar i ett handelsbolag. Då säljer du hela rörelsen med tillgångar, skulder, personal och ingångna avtal och köparen fortsätter att driva verksamheten i samma namn och organisationsnummer.

Vid en aktie- eller andelsöverlåtelse fortsätter företagets verksamhet som vanligt. All personal ingår därför i köpet. Deras anställningsavtal gäller även när företaget drivs vidare med en ny ägare.

Inkråmsaffär

Försäljning av inkråm betyder försäljning av enbart tillgångar. En inkråmsaffär kan omfatta alla eller utvalda delar av tillgångarna, till exempel varulager, utrustning, kundregister eller varumärke. Driver köparen verksamheten vidare kan även anställda följa med.

Vid en inkråmsaffär är det lättare för köparen att överblicka vad han köper och vilka skyldigheter det kan tänkas medföra. Han kan driva verksamheten vidare utan ansvar för tidigare affärer och åtaganden. Säljaren har kvar sitt aktiebolag men utan tillgångar.

Värderingsmodell

Enterprise value är en vanlig värderingsmodell
Enterprise value (EV) är värdet på hela företaget. Nettoskulderna plus marknadsvärdet för aktierna. EV = marknadsvärde inklusive eget kapital + bokförda skulder-kassa. Enterprise value definieras som marknadsvärdet på bolaget (inklusive det egna kapitalet) justerat för nettoskulden.

 Vad är EV (enterprise value)?
Enterprise value är värdet på hela företaget. Skulderna samt kassan plus marknadsvärdet för aktierna.
Enterprise value är ett sätt att värdera ett företag som kan hjälpa investerare att jämföra företag med olika kapitalstrukturer. Enterprise value används ofta av investerare för att ge en klarare bild, då det även tar hänsyn till skulder och kassa.

 Vad är då skillnaden mellan substansvärde och Enterprise value?
Om man köper ett bolag så köper man ju oftast även ett företags skulder. Dessa skulder skall ju någon gång betalas tillbaks, och man kan säga att EV visar vad marknadsvärdet är för hela företaget.
Substansvärdet (substansvärdet + eventuella övervärden i balansräkningen) är endast marknadsvärdet på företags egna kapital.