Proton Group förvärvar maskinsäkerhetsföretag

Pressrelease från Proton Group, 2019-03-28

Proton Group förvärvar maskinsäkerhetsföretag

Industrikoncernen Proton Group breddar kunderbjudandet och förvärvar JL Safety AB och Cedoc AB i Skara.

  • Med förvärven blir vi ännu starkare på kunskapsintensiva tjänster och kan även erbjuda industrin produkter för ökad säkerhet och hållbarhet, säger David Gustafsson, koncernchef för Proton Group. 

JL Safety är ledande i Norden inom praktiska riskbedömningar och CE-märkning. Mjukvaran CEDOC är ett välrenommerat och kraftfullt verktyg som förenklar riskbedömningar och CE-märkning av maskiner.

  •  Företagen har under mer än 20 års tid etablerat sig som en ledande aktör i branschen och besitter kompetenta erfarna medarbetare, samt en egenutvecklad unik produkt. Vi ser goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling och ser fram emot att tillsammans med våra nya medarbetare utveckla verksamheten vidare, säger David Gustafsson.

Säljaren av JL Safety och Cedoc, Johan Lindvall, framhåller främst två skäl till att han valde Proton.

  • Proton Groups värderingar runt både personal och långsiktigt ägande stämmer väl överens med hur jag har drivit mina bolag. I Proton tror jag bolagen har alla förutsättningar att ta nästa steg i sin utveckling genom att förädla och etablera den unika produkt vi har skapat på den internationella marknaden.

Tillträde sker den 28 mars 2019 och bolagen kommer att ingå i Proton Groups affärsområde Proton Technology.

För ytterligare information är ni välkomna att kontakta:
David Gustafsson, koncernchef Proton Group
E-post: david.gustafsson@proton.se
Telefon: 0370-69 56 21

Johan Lindvall, f.d. ägare av JL Safety och Cedoc
E-post: johan@jl.se
Telefon: 0511-798 701

JL Safety har arbetat med riskbedömningar och CE-märkning sedan 1995. Med erfarna specialister erbjuds industrin tjänster som riskbedömning, projektstöd, rådgivning och utbildningar. Riskbedömningar görs i CEDOC som gör det enklare att sammanställa ett tekniskt underlag för CE-märkning.
Läs mer om JL Safety och CEDOC

Proton Group är en privatägd industrikoncern med företag i fyra affärsområden. Huvudkontor finns i Värnamo. Vi är idag verksamma inom branscher som fordonsindustrin, belysning och belysningslösningar för offentlig miljö samt ytbehandling för fordon, bygg- och verkstadsindustri. Totalt omsätter vi ca 700 MSEK och har drygt 400 medarbetare.
Läs mer om Proton Group

PAW Capital Partners var säljarens rådgivare.

Press release from Proton Group, 190328


Proton Group acquires machine safety company 

The industrial group Proton Group broadens the customer offering and acquires JL Safety AB and Cedoc AB in Skara.

“With the acquisitions, we are even stronger in knowledge-intensive services and can also offer industry products for increased safety and sustainability,” says David Gustafsson, CEO of Proton Group.

JL Safety is leading in practical risk assessments and CE marking in the Nordic countries. The software CEDOC is a reputable and powerful tool that simplifies risk assessments and CE marking of machinery.

“The companies have for more than 20 years established themselves as a leading player in the industry and possess competent, experienced employees and a unique product developed in-house. We see good opportunities for continued positive development and look forward to, together with our new employees, developing the business further”, says David Gustafsson.

The previous owner of JL Safety and Cedoc, Johan Lindvall, emphasizes mainly two reasons why he chose Proton.

“Proton Group’s values around both personnel and long-term ownership are in line with how I have run my companies. In Proton, I believe the companies have every chance to take the next step in their development by refining and establishing the unique product we have created in the international market.”

Possession day is on March 28, 2019 and the companies will be included in Proton Group’s business area Proton Technology.

For further information, please contact:
David Gustafsson, CEO Proton Group
E-mail: david.gustafsson@proton.se
Phone: +46 370 69 56 21Johan Lindvall, previous owner of JL Safety and Cedoc
E-mail: johan@jl.se
Phone: +46 511 79 87 01JL Safety has actively worked with risk assessments and CE marking since 1995. With experienced specialists, we offer industry services as risk assessment, project support, counseling and training. Risk assessments are made in CEDOC, which makes it easier to compile a technical basis for CE marking.
Read more about JL Safety and CEDOC

Proton Group, based in Värnamo, Sweden, is a privately-owned industrial group with companies in four business areas. We are active in industries like automotive, lighting and lighting solutions for public areas, surface treatments for the automotive, construction and engineering. Together we are a strong group with 400 employees and 700 MSEK in sales.
Read more about Proton Group

PAW Capital Partners was the seller´s advisor in this transaction